FANDOM


Llanito (Yanito)
Avlàu'n: Hivertà
Personâ: 20,000 – 30,000
Familia: Ròumants làngwij
Làngwij

Er Llanito ê un Iberou Ròumants làngwij ke tiene’r Westen Andalûh komo lingwìstik beis. Ouva lô s’anyô ête lingwìstik beis s’a vîto ìnfluentst polô làngwijez ke històrikli s’an avlàu n’Hivertà (Henovêh, Haketìa, etc). Ê un làngwij avlàu por apròksimetli 20,000 – 30,000 personâ. Er kontènpori Llanito s’iso divèloping durante’r 20f sènchuri n’Hivertà kwando’r lòukol varàieti del’Andalûh (ke lla ‘vìa sìo ìnfluentsd por er Henovêh, la Haketìa etc) se vio stròngli ìnfluentsd pol’Inglêh Vritàniko[1].

  1. Llanitollanito


Ròumants làngwijez
AragonêhÂturianoFrankoproventsalFrantsêhGallegoItalianoLadino (Haketìa)Ligù (HenovêhMilanêhTavarkino)LlanitoÒksitan/OksitanoPanyòPortugêhRomànxSadinyanSisilianoTriêtinoValentsiano

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.