FANDOM


Llanito (Yanito)
Avlàu'n: Hivertà
Personâ: 20,000 – 30,000
Familia: Ròumants làngwij
Làngwij

Er Llanito ê un Iberou Ròumants làngwij ke tiene’r Westen Andalûh komo lingwìstik beis. Ouva lô s’anyô ête lingwìstik beis s’a vîto ìnfluentst polô làngwijez ke històrikli s’an avlàu n’Hivertà (Henovêh, Haketìa, etc). Ê un làngwij avlàu por apròksimetli 20,000 – 30,000 personâ. Er kontènpori Llanito s’iso divèloping durante’r 20f sènchuri n’Hivertà kwando’r lòukol varàieti del’Andalûh (ke lla ‘vìa sìo ìnfluentsd por er Henovêh, la Haketìa etc) se vio stròngli ìnfluentsd pol’Inglêh Vritàniko[1].

  1. Llanitollanito


Ròumants làngwijez
AragonêhÂturianoFrankoproventsalFrantsêhGallegoItalianoLadino (Haketìa)Ligù (HenovêhMilanêhTavarkino)LlanitoÒksitan/OksitanoPanyòPortugêhRomànxSadinyanSisilianoTriêtinoValentsiano